Загальна інформація
Реєстрація

Звіт директора МБК КНУБА за 2019 рік

Звіт

директора Миколаївського будівельного коледжу

Київського національного університету будівництва і архітектури

Бондаренка Георгія Григоровича

за 2019 рік.

1.Загальна характеристика навчального закладу.

Миколаївський будівельний технікум створено розпорядженням Ради Народних Комісарів №11506 від 27 травня 1944 року на підставі наказу Народного комісаріату будівництва № 299 від 30 травня 1944 року з підпорядкуванням Головному управлінню навчальних закладів Народного комісаріату будівництва СРСР.

Миколаївський будівельний технікум реорганізовано в коледж на підставі спільного наказу Мінвузу і Мінбуду УРСР №247/324 від 27 грудня 1990 року “Про перетворення Миколаївського будівельного технікуму в Миколаївський будівельний коледж”.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2006 року №391 навчальний заклад включено до складу Київського національного університету будівництва і архітектури на правах відокремленого структурного підрозділу.

Навчальний заклад працює у відповідності до “Положення про Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури”, яке прийнято трудовим колективом Миколаївського будівельного коледжу (протокол №1 від 13 травня 2015 року), схваленого вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури.

Ліцензований обсяг прийому в коледж на денне відділення становить 235 осіб, заочне 100 осіб.

Форма навчання – денна і заочна.

Прийом до коледжу ведеться на базі повної та базової загальної середньої освіти.

Державне замовлення по прийому студентів до коледжу виконується.

За роки своєї діяльності навчальний заклад підготував  біля 40 тис. спеціалістів.

Освітня діяльність коледжу здійснюється у відповідності до законодавства України, вимог структурного, кадрового, навчально- методичного, матеріального забезпечення.

В травні 2019 року коледж відсвяткував 75-річчя свого заснування.

  В перше колектив коледжу отримав державну винагороду – Грамоту Верховної ради України, 38 викладачів і співробітників нагороджені відзнаками різного рівня. Увесь колектив коледжу отримав до ювілею грошову винагороду.

2.  Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-виховний процес Миколаївського будівельного коледжу забезпечений власним аудиторним фондом, приміщеннями для педагогічного персоналу, службовими приміщеннями.

Площа земельної ділянки становить 12361м2. Всі приміщення відповідають санітарно-технічним вимогам і забезпечують якісну підготовку фахівців.

Миколаївський будівельний коледж має 3 навчально-виробничих корпуси, розташовані за адресою м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська , 2.

Загальна площа приміщень коледжу складає 10937,3м2, навчально-виробнича площа – 6707м2.

Навчально-адміністративний корпус №1 має 3 поверхи,  загальна  площа становить –  4916,7 м2, навчально-виробнича –  2773,5м2, службова  – 2143,5м2.

Будівля є архітектурною пам’яткою м. Миколаєва.

Навчальний корпус № 2 –  3-х поверхова будівля, загальна площа становить –  3907,6 м2,  навчальна  – 2486,6 м2 , службова –  1421м2.

Навчально-виробничий корпус №3:  кількість поверхів 4,  загальна  площа  – 2113м2, виробнича  – 1447м2, службова  – 665,3м2.

Навчальна площа на одного студента становить 5,72м2, що відповідає санітарним нормам.

Для забезпечення  іногородніх студентів житлом, на період навчання, коледж має гуртожиток. Місцезнаходження гуртожитку: м. Миколаїв,

вул. Набережна, 25/3. Загальна площа  – 3933,6 м2, житлова – 1690,1м2 . Будівля повністю забезпечує потреби навчального закладу, відповідає санітарно-технічним нормам. Кількість проживаючих у гуртожитку становить   153 осібиз них студентів  61. На даний період житлова площа на одного студента становить 11,04м2 .

В коледжі є два спортивних зали, спортивний майданчик (площа 648м2), буфет , їдальня, медпункт, актовий зал (площа 201м2), бібліотека  з читальною залою площею 86,9м2 (кількість місць – 40), з книгосховищем і подібними приміщеннями (площа 171,4м2). У читальній залі студенти працюють з періодичними виданнями та літературою.

Бібліотечний фонд коледжу нараховує  65217 примірників. Забезпеченість за циклами дисциплін:

Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 13600, з них українською мовою видання 90%;

Природничо-наукових дисциплін – 7900 примірників, з них українською мовою видання 83%;

Професійної та практичної підготовки  – 32295 примірників, з них українською мовою видання 78%.

           Студенти і співробітники коледжу користуються комп’ютерною технікою кількість якої на сьогоднішній день становить – 94(з них 64 бепосередньо в комп’ютерних класах). На кожних 100 студентів приходиться 11,22 компютера, що відповідає акредитацій ним нормам.

Кількість студентів станом на 01.10.2019 року становила 570 студентів (504 денної форми навчання, з них 460 державне замовлення та 44 контрактної форми навчання; 66 студентів заочної форми навчання  (60 державне замовлення та 6 контрактне навчання).

3.Навчально-методична робота

В структурі коледжу  відділеня:

– відділення підготовки  молодших спеціалістів  “Будівництво та архітектура”;

– відділення підготовки молодших спеціалістів “Машинобудування та інформаційних технологій”;

Організацію навчально-методичної роботи в коледжі виконують 9 циклових комісій.

В цьому році прийнято 164 студента:

на денне відділення 131 студент, з них 124 за державним замовленням і 7 за контрактом;

на заочне відділення 33 студенти, з них за державним замовленням 30 і 3 за контрактом.

Результати випуску молодших спеціалістів

В минулому навчальному році підготовлено і випущено 143 фахівців, 117 на денному відділенні і 26 на заочному.

Результати захисту ДП:

– 133 Галузеве машинобудування:

Денне відділення – 31 студент, успішність 100%, якість 85,7%

Заочне відділення  – 11 студентів, успішність 100%, якість 100%.

– 192 Будівництво та цивільна інженерія:

Денне відділення – 36 студент, успішність 100%, якість 75%

Заочне відділення  – 15 студентів, успішність 100%, якість 86,7%.

– 191 Архітектура та містобудування:

Денне відділення  – 24 студентів, успішність 100%, якість 87,5%.

– 121 Інженерія програмного забезпечення

Денне відділення – 26 студентів, успішність 100%, якість 73%

Отримали диплом з відзнакою – 17 студентів, 16 денне відділення, 1 заочне відділення.

Продовжили навчання  на здобуття ступеню бакалавра –    72     студентів, з них:

КНУБА – 12 чоловік,

ІІНО КНУБА – 18 чоловік,

ОДАБА – 5 чоловік,

НУК – 27 чоловік,

Інші ВНЗ України – 5 чоловік,

закордонні ВНЗ – 5 чоловік.

14,15 березня 2019 року відбулась  щорічна зустріч випускників коледжу з провідними роботодавцями міста. Були представники всіх випускових спеціальностей, так будівельних фірм – 10 , архітектурно –проектних – 3, галузевого машинобудування – 3, програмування – 2. За результатами значна кількість студентів обрала місця проходження переддипломної практики та 8 студентів в подальшому продовжили працювати на цих підприємствах.

4.Якісна характеристика кадрового забезпечення підготовки спеціалістів

В коледжі за даними на 01.10.2019 року працює 113 штатних членів трудового колективу та 10 сумісників, в тому числі 62 викладачів.

Серед штатних викладачів:

– кандидатів наук – 3;

– Мають педагогічне звання:

           – “викладач-методист” – 17;

           – “старший викладач” – 12;

– спеціалістів вищої категорії – 41;

– спеціалістів першої категорії – 8;

– спеціалістів другої категорії – 4;

– спеціалістів – 7.

Крім того, освітній процес у коледжі в якості сумісників забезпечують 6 осіб викладацького і професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Миколаєва та м. Києва:

– докторів наук – 1;

– кандидатів наук, професорів – 2;

– кандидатів наук, доцентів – 3.

Підвищення кваліфікації викладачів відбувається на курсах Інституту післядипломної освіти, стажування на підприємствах і організаціях та ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Миколаєва, м. Києва та м. Полтава. за минулий рік 9 викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування.

В 2018-2019 н.р. пройшли атестацію 10 викладачів, з них підтвердили свою категорію – 5 осіб та підвищили категорію і отримали педагогічне звання – 5 осіб.

Викладачі Круковська В.О., та Петренко С.П. очолюють обласні методичні об’єднання.

5.Структура методичної роботи

Методична робота в коледжі координується методичною радою. Викладачі готують методичні розробки, посібники, виконують дослідницьку роботу.

У відповідності до Закону “Про освіту”, “Положення про вищий навчальний заклад ” та інших нормативних документів у коледжі працюють: педагогічна рада методична рада, школа молодих викладачів, 9 циклових комісій.

Начально-методична робота

У 2018-2019н.р.  проведено 5  засідань педагогічної ради, 4 засідання методичної ради коледжу,  3  методичних семінари.

 Проведено 7 відкритих занять..

   Викладачами коледжу   розроблено 39 робочих навчальних програм, складено 7 навчальних посібника, складені 30 методичних розробок до семінарських, практичних, лабораторних робіт, 15 контрольних робіт для перевірки  залишкових знань студентів. 

  Студенти коледжу під керівництвом викладачів коледжу прийняли участь у конкурсах:

– проект генерального плану шкільних закладів міста Миколаєва, детальна розробка функціональних зон генплану (викладачі Литвиненко І.С., Савченко Н.М.,Бондарєва Т.Д.);

– участь у VIIВсеукраїнському конкурсі курсових  проектів з архітектури за темою «Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів», де студенти гр. АР – 404 Бабіченко Р.О., Гнатушка К.С., Голосна К.Р.,  Дмітрієвцева О.С. посіли IIIмісце (викладачі Литвиненко І.С., Пантелейчук С.В.);

– участь у міжнародній  виставці – форумі енергоефективного обладнання  та альтернативної енергетикиPRO, проект «Ефективність зовнішнього опорядження» посів I місце (Запальський  В.М.).

Викладачі коледжу приймають  участь в Міжнародних і Всеукраїнських науково – практичних конференціях, симпозіумах та семінарах де виступають з доповідями, загалом 13 конференцій.

Викладачі коледжу займаються науковою роботою, результатом є 7 наукових публікацій.

Викладачі коледжу Швець Є.П., Дубельт Т.М. навчаються у аспірантурі Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Викладачами коледжу Лисаком С.І., Рєпіним В.Ю., Красніковим В.Ф. отриманий   патент України на корисну модель «Машина для подріблення нагабаритних  матеріалів» Е 02 F5/ 30 №1 u201810164.

Викладачі коледжу Бондаренко Г.Г., Запальський, В.М.,Щербина. О.В. розробили  інноваційний проект під егідою ЄС та ЄБРР (Євробанк реконструкції та розвитку) «Стратегічний розвиток робітничих спеціальностей регіону».

Викладач Малиновська отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на “STEM-майданчик” Майстерня митців №86189

Викладач Запальський В.М. є членом робочої групи інноваційного проекту  «Індустрія морського сервісу» під егідою ЄС  та ЄБРР (Євробанк реконструкції та розвитку).

  Малиновська О.О. є членом ради молодих вчених Миколаївської області та виконує обов’язки  секретаря ради молодих вчених.

       Викладачі коледжу Литвиненко І.С., Шиліна І.П., Малиновська О.О. прийняли участь:

– в освітньому проекті «Відкривай України»

– в проекті «Цікаві науки на вулицях міста».

   Студенти гр. ЕМ-305  та гр.БМ-306  під керівництвом викладача Лисака С.І. прийняли участь у роботі клубу молодих і креативних «Теорія Науки»  у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці.

 Викладач  Каральна Н.О.  при коледжі організувала роботу молодіжного екскурсійного бюро, студенти проводять екскурсії по вулицям рідного міста

Викладачі Гончарова Н.В., Розмариця С.А. провели вікторину до Дня української письменності серед студентів Iкурсу.

  Голова циклової комісії  «Спеціальних та розрахункових дисциплін «Будівництва та цивільної інженерії» Гаркуша А.Д. організувала та провела круглий стіл за участю інженерів – конструкторів проектних організацій міста з обміну досвідом з розрахунку залізобетонних конструкцій згідно діючих норм України.

Викладач Дубельт Т.М. провела  майстер-клас з дисципліни «Інженерна геологія» для школярів старших класів  «Центру туризма та краєзнавчої роботи»

 Викладачами коледжу проведені 13 студентських науково-практичних конференції.

Студенти прийняли участь у:

– у II(обласному)   етапі  XIXМіжнародного конкурсу  імені Петра Яцика з української  мови. Студентка  гр.АР-103  Гладир І. посіла I місце (викладач Гончарова С.А.);

– у IІI етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови серед ВНЗ I-IIакредитації. Студент  гр.КН -107  Підгорний  М. посів IІ місце (викладач  Розмариця  С.А.);

– у II етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови  серед ВНЗ I-IIакредитації  Миколаївської області. Студент  гр.КН -207  Скурський М. посів IIІ місце (викладач  Дем’яненко Ю.М.);

– у II етапі Всеукраїнської олімпіади з  математики серед ВНЗ I-II рівнів акредитації Миколаївської області. Студентка  гр. АР -103 Гладир І. посіла Iмісце, студент  гр. АР -103 Литвинов Р.посів IIмісце (викладач Малиновська О.О.);

– студентка гр. АР-103  Гладир І.  прийняла участь IIIетапі  Всеукраїнської олімпіади  з математики у місті Чернигові;

– у II етапі XIIВсеукраїнської олімпіади з  інформатики та комп’ютерної техніки  серед ВНЗ I-II рівнів акредитації Миколаївської області. Студент гр.КН-207 Дзундза Д. посів Iмісце;

–  студент гр. КН-207Дзундза Д .  прийняв  участь III етапі XIIВсеукраїнської олімпіади  з інформатики та комп’ютерної техніки у місті Нова Каховка Херсонської області.

На базі коледжу проведений  методичний семінар методичного об’єднання завідуючих відділеннями  вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Миколаївської області.

6.Навчально-виробнича діяльність

Практичне навчання проводилась і проводиться як на підприємствах і організаціях міста, так і в навчальних майстернях коледжу.

Всі практики забезпечені індивідуальними робочими місцями, необхідним обладнанням, інструментами, а також контрольно-вимірювальними засобами.

Усі студенти, згідно навчального плану, пройшли виробничу технологічну і преддипломну практику на підприемствах і фірмах м.Миколаєва.

За період технологічної практики студенти отримали робочі розряди:

 • Штукатур 2р.-1; 3р.-3;
 • Бетоняр 3р.-20;
 • Маляр 2р.-4; 3р.-2;
 • Муляр 2р.-2; 3р.-3;
 • Лицювальник 3р.-8;
 • Слюсар 3р.-22;
 • Електромонтажник 2р.-2.

Коледж продовжує розширювати бази практик обираючи серед підприємств саме такі, які дійсно зацікавлені в наших студентах. Сприяє цьому проведення щорічних конференцій з робот здавцями на яких випускники знайомляться з подальшими перспективами, а роботодавці зі своїми потенційними працівниками.

7.Виховна робота

Виховна робота в Миколаївському будівельному коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури базується на чинниках, що є актуальними в сучасний період розвитку української держави та регламентована Законами України «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеві державні адміністрації» ст. 2, 25, 37 щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві тощо,Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, обласною «Програмою правової освіти населення у Миколаївській області на 2014 – 2020 роки», і направлена на створення життєздатної системи безперервного навчання, виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу, як найвищої цінності нації.

Виховна робота на відділеннях є складовою частиною навчально-виховного процесу в Коледжі, в основу якої покладені принципи, що сформовані в Болонській системі освіти, Концепції національного виховання учнівської та студентської молоді України, виконується за затвердженим планом, який включає в собі основні напрямки виховного процесу, пріоритетними з яких є:

 • формування особистісних якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності;
 • прищеплень вмінь і  навичок керування  колективом у різних формах студентського самоврядування;
 • виховання поваги до традицій навчального закладу, викладачів, наставників, залучення до справ навчального закладу, форму почуття коледжийського корпоратизму і солідарності;
 • формування національної свідомості і самосвідомості;
 • виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору світоглядної позиції;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, отриманої професії та реалізації своїх можливостей як фахівця. Розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
 • формування високої мовної культури, поважне ставлення до мов культур інших народів України;
 • утвердження загальнолюдської моралі;
 • забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості;
 • формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;
 • забезпечення духовної єдності між поколіннями, виховання поваги до батьків, рідного народу;
 • забезпечення розвитку студентів, охорона їх здоров’я.

Виховна робота ведеться з урахуванням вікових особливостей студентів, передбачає варіантність обраних форм і методів залежно від здібностей студентів, професійну направленість і забезпечує комплексний підхід до цього процесу.

Плани складаються з урахуванням можливостей, установ культури міста, з якими Коледж плідно співпрацює.

Питання виховної роботи обговорюється на засіданнях педагогічної ради, методичних конференціях та семінарах, засіданнях циклових комісій, методичному об’єднанні класних керівників, оперативних нарадах, ради з профілактики правопорушень.

Виховна робота в Коледжі ведеться в тісному поєднанні з навчальним процесом і не обмежується тільки проведенням різноманітних позааудиторних заходів, а здійснюється і при проведенні навчальних занять. Викладачі пропонують студентам завдання творчого характеру, пропонують поглибленню вивчати окремі теми, що збагачують світогляд студентів.

Національно-патріотичне та громадянсько-правове виховання в Коледжі спрямоване на створення сприятливих умов для розвитку високих духовних якостей студентської молоді, її активної громадянської позиції, національної свідомості та патріотизму, правової грамотності, вміння захистити свої інтереси.

 

Процес інтелектуального виховання, у першу чергу, відбувається в аудиторний час, у процесі навчання студентів. У Коледжі регулярно проводяться дискусії, дебати, вікторини, брейн-ринги з актуальних тем.

Естетичне виховання – це організація життя і діяльності дітей, що сприяє розвитку естетичних почуттів студента, формуванню уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві, естетичних оцінок і естетичного ставлення до світу. У Коледжі з метою естетичного виховання організовуються походи у театри, музеї, екскурсії містом та Україною.

Впродовж року студенти відвідали авторські та тематичні виставки у музеях та виставкових залах Миколаєва.

Моральне виховання. У моральному вихованні поєднуються принципи i норми загальнолюдської моралі та національної моральної цiнностi. У зв’язку з цим важливу роль вiдiграють соцiогуманiтарнi дисциплiни, передусiм етика, бесiди на моральну тематику, зустрiчi з видатними особистостями, читання художньої лiтератури, неухильне додержання правил внутрішнього розпорядку МБК КНУБА.

Підсумки роботи з фізичного виховання.

     За підсумками участі в ХІХ обласних Спортивних іграх серед студентів закладів вищої передфахової освіти у І семестрі 2019 – 2020 навчального року Миколаївський будівельний коледж посідає І місце після проведення 6 видів Спартакіади (залишилось 3 вида змагань):

 1. Збірна команда з натільного тенісу (дівчата)   посіла І місце
 2. Збірна команда з настільного тенісу (юнаки)   посіла І місце
 3. Збірна команда з шахів посіла І місце
 4. Збірна команда з футзалу посіла ІІІ місце
 5. Збірна команда з волейболу (дівчата) посіла ІІІ місце
 6. Збірна команда з волейболу (юнаки) посіла ІV місце.

За підсумками участі  у ХVІІІ обласних Спортивних іграх серед  студентів закладів вищої передфахової освіти у 2018 – 2019 навчальному році Миколаївський будівельний коледж КНУБА посів ІІІ загально командне місце:

     В Миколаївському будівельному коледжі працюють спортивні секції з волейболу (юнаки та дівчата),баскетболу (юнаки), баскетболу (дівчата), настільного тенісу (юнаки та дівчата), міні футболу, шахів; і охоплено 75 студентів, які підвищують свою спортивну майстерність та захищають честь коледжу на міському рівні. В гуртожитку студенти самостійно підвищують свій спортивний рівень, тренуються з настільного тенісу.

Гуртожиток знову посів IVмісце у Обласному конкурсі «Оселя затишку і тепла».

 До роботи в різних напрямках виховної роботи залучаються працівники міської бібліотеки ім. М.Кропивницького, бібліотека Коледжу, Миколаївський обласний краєзнавчий музей та художній музей ім. Верещагіна. Вони готують тематичні вечори, виставки, підбирають викладачам, класним керівникам, батькам необхідну літературу. Така система роботи дає плідні результати.

У Коледжі навчаються сироти, які знаходяться на повному державному забезпеченні і студенти, позбавлені батьківського піклування, які знаходяться під опікою до досягнення 18 років. Всі вони отримують стипендію, гроші на харчування, літературу, одяг, взуття та оздоровлення. Студенти-інваліди та студенти, які мають Чорнобильські пільги, отримують грошову допомогу згідно чинного законодавства.

На 01.10.2019р. в коледжі навчається 8 дітец-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – які знаходяться на повному державному забезпеченні і постійно потребують особливої уваги, крім того в коледжі навчаються 4 дітей-інвалідів, 9 з малозабезпеченних сімей, 15-дітей участників бойових дій, 1 дитина-переселенців з зони АТО.

У Коледжі проводяться різноманітні заходи, які дають можливість студентам проявити свої здібності. Система групових позакласних виховних заходів, діяльність органів студентського самоврядування в гуртожитку, робота з батьками сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, забезпечує умови самореалізації.

Звертається велика увага організації самоврядування, яка працює за своїми планами згідно з Положенням про студентське самоврядування у Миколаївському будівельному коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури затвердженим на студентській конференції МБК КНУБА 17 вересня 2009 р. Протокол № 2, і перезатвердженими р. № 2 від 17 вересня 2016 р. Студенти є членами стипендіальної комісії, педагогічної ради. Студенти ради самоврядування проходять стажування у виконавчому комітеті Миколаївської міської ради у рамках проекту «День студентського самоврядування».

8.Адміністративно-господарська робота

Придбано за рахунок спонсорської допомоги:

– Телевізор 1шт.

-мультимедійний проектор  3шт.

– принтери 2 шт.

– навчальні стенди 8шт.;

– екран 1шт.;

– електроінструмент 1шт.;

– спортивний інвентар

– вогнегасники 15шт.

– рукава 10шт.

– обладнання необхідне для пожежних щитів та інш.

Разом на 81491гр.

Проведення капітальних та поточних ремонтів в МБК КНУБА за 2019р.

1. Проведення капітального ремонту приміщень зав.відділенням, викладацької і приймальної комісії, придбано необхідне обладнання.

2. Капітальний ремонт ремонт опалювальної системи спортивного залу №1.

3. Штукатурка стін, фарбування, заливка фундаменту та відмостки (бетонні роботи).

4.Виготовлення стендів на 1 поверсі.

5.Заміна великої кількості ламп освітлення.

6. Часткові заміна запірної арматури корпусу №1 та №2

7. Ремонтні роботи в гуртожитку (встановлення перегородок, дверей, освітлення

8. Заміна вікон і дверей в аудиторіях і гуртожитку.

9. Капітальний ремонт аудиторії № 233(улаштування підвісної стелі «Армстронг» та утеплення, придбання та установка світильників 8 шт., косметичний ремонт стін, відкосів ).

10. Частковий косметичний ремонт актового залу (штукатурка, шпаклівка, фарбування, нові штори і банер задньої стіни сцени).

11. Ремонт фасадної частини та огорожі корпусу № 1 (штукатурка, шпаклівка, фарбування).

12. Косметичний ремонт коридорів та сходів в корпусах № 1,2,3.

13.Заміна водосточних труб в корпусах і гуртожитку

14.Ремонт тротуарів біля 2 корпусу.

Для виконання поточних і капітальних робіт було залучено і придбано матеріалів, за рахунок спонсорської допомоги, більше ніж на 500тис.грн.

Зроблено капітальний і поточний ремонт в аудиторіях.

9.Фінансова діяльність

Фінансування та матеріальне забезпечення коледжу здійснюється за рахунок коштів

показники 2018 рік тис.грн. 2019 рік тис.грн.
№ статті (молодші спеціалісти) 14210 14307

-Фінансування за рахунок госпрозрахункової діяльності коледжу(платне навчання, курсова підготовка, арендна та квартирна плата тощо)

показники 2018 рік тис.грн. 2019 рік тис.грн.
№ статті (молодші спеціалісти) 2215 2304

-Видатки по статтях, що фінансуються з державного бюджету

Статті фінансування 2018 рік тис.грн. 2019 рік тис.грн.
З/плата з нарахуванням 10126 10427
Харчування сиріт 618 256,8
Стипендія 2590 2686
Комунальні послуги 673 880,9
Придбання основних засобів 0 0
Капітальний ремонт 0 0
Інші статті на утримання сиріт 74,9 56,4

-Видатки по статтях, що фінансуються з спеціального фонду

Статті фінансування 2018 рік тис.грн. 2019 рік тис.грн.
З/плата з нарахуванням 965,2 890
Харчування
Комунальні послуги 603,7 470
Придбання основних засобів 0 0
Капітальний ремонт 0 0
Інші статті на утримання сиріт 9,8 9,1

У 2018 році мінімальна з/плата -3723.

У 2019 році мінімальна з/плата -4173грн.

Використання благодійних внесків у 2019 році

Статті фінансування 2019 рік тис.грн.
Комунальні послуги 46,496
Залишок 36,095
Всього 82,591

Внегрошова допомога у 2018 році –  81491  грн.

Внегрошова допомога у 2019 році –  180658 грн.

10.Перевірки діяльності навчального закладу

– Перевірка юстийіїм м.Миколаєва з питання виконання плану правової освіти.

– Перевірка служби у справах дітей Центральної райдерж адміністрації з питання захищенності прав неповнолітніх при відрахуванні.

– Перевірка фонду соціального страхування

– Перевірка пенсійного фонду

– Перевірка прокуратури центрального району по роботі з неповнолітніми і сиротами.

-Перевірка фонду держмайна.

-Перевірка ГУ ДСНС України у Миколаївській області

11.Завдання і перспективи розвитку.

Основними завданнями та напрямами діяльності Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури  є:

-розвиток коледжу як регіонального освітнього і наукового центру підготовки кадрів для будівельного виробництва, науки, освіти, культури, економічної і соціальної діяльності;

-підвищення рівня кадрового потенціалу коледжу;

-створення системи поточної перспективної оцінки ринку інтелектуальної праці;

-удосконалення нормативної бази коледжу, структури і методів управління та розвитку системи виховної роботи;

-розвиток матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури коледжу.

-проведення поточних ремонтів інженерних систем, аудиторій та приміщень коледжу

-ліцензування освітніх послуг про надання робітничих професій

– удосконалення інженерних мереж будівель коледжу.

Директор Миколаївського будівельного коледжу КНУБА

_______________ Г.Г.Бондаренко

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар