Загальна інформація
Реєстрація

МБФК КНУБА сьогодні.

Миколаївський будівельний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури – добре вiдомий навчальний заклад як в Українi, так i далеко за її межами, ІІ рiвня акредитацiї.

МБК КНУБА здійснює підготовку бакалаврів  і молодших спеціалістів за напрямами «Будівництво і архітектура», «Машинобудування та матеріалообробка», «Інформатика та обчислювальна техніка».

Навчально–виховну діяльність в коледжі здійснюють 10 циклових комісій, 81 педагогічний працівник, серед яких:

– Заслужений працівник народної освіти України – 1;

– Заслужений вчитель УССР – 1;

– кандидат технічних наук – 2;

– мають педагогічне звання

“викладач – методист” – 19

“старший викладач” – 18

– спеціалістів вищої категорії – 49

6 викладачів продовжують навчання в заочній аспірантурі.

Крім того, навчальний процес у коледжі в якості сумісників забезпечують науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів  ІV рівня акредитації м. Миколаєва  і  м. Києва:

На денному і заочному відділеннях коледжу займаються 790 студентів.

Ліцензований обсяг прийому в коледж на денне відділення становить 250 осіб, заочне 200 осіб.

Прийом до коледжу ведеться на базі повної та базової загальної середньої освіти.

За роки своєї діяльності навчальний заклад підготував  біля 40 тис. спеціалістів.

У навчальному процесі застосовуються новітні освітні технології (сучасні спеціальні комп’ютерні програми,інформаційні, ділові ігри та інше).

Значний крок зроблено навчальним закладом  по впровадженню в навчальний процес коледжу кредитно-модульної  системи оцінки знань студентів КМСОНП , введена в дію з 2007 року.

Забезпеченість навчально-методичною літературою складає 100%. Бібліотечний фонд налічує близько 65 тисяч екземплярів і постійно поповнюється.

Навчальна практика проводиться у навчальних майстернях під керівництвом майстрів виробничого навчання. Усі студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями, укомплектовані справним робочим обладнанням і інструментом, а також контрольно-вимірювальними інструментами, приладами і пристосуваннями.

Технологічна і преддипломна практика проводиться безпосередньо на будівельних підприємствах згідно з договорами і листами відповідних підприємств, які після закінчення навчання приймають випускників до себе на роботу. Це дозволяє кожному студенту за роки навчання крім основної спеціальності отримати кілька або одну споріднені з основною робітничих професій.

У Миколаївському будівельному коледжі КНУБА велика увага приділяється виховній і спортивно-масовій  роботі студентів. Працюють   гуртки технічної творчості, художні колективи та спортивні секції.

Навчальний процес з підготовки фахівців проводиться на власній навчальній базі, яка включає в себе наявні приміщення (навчальні, адміністративні, службові, побутові та спортивні).

Площа земельної ділянки коледжу становить 12361м2. Всі приміщення відповідають санітарно-технічним вимогам і забезпечують якісну підготовку фахівців.

Миколаївський будівельний коледж має два навчальних і один навчально-виробничих корпуси, які розташовані за адресою м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська , 2.

Загальна площа приміщень коледжу складає 10937,2м2, навчально-виробнича площа – 6707 м2.

Навчально-адміністративний корпус №1 має 3 поверхи,  загальна  площа становить –  4916,6 м2, навчально-виробнича –  2773,5м2, службова  – 2143,5м2.

Будівля є архітектурною пам’яткою м. Миколаєва.

Навчальний корпус № 2 – має 3 поверхи, загальна площа становить 3907,6 м2,  навчальна  – 2486,6 м2 , службова –  1421м2.

Навчально-виробничий корпус №3:  має 4 поверхи,  загальна  площа становить 2113м2, виробнича  – 1447 м2, службова  – 665,3м2.

В окремих приміщеннях функціонують методичні кабінети денного і заочного відділень, відділ кадрів, архів, бухгалтерія та інші функціональні і обслуговуючі підрозділи. Також коледж має відокремлені приміщення для педагогічного персоналу. Всі 10 циклових (предметних) комісій мають приміщення для проведення своїх засідань, зберігання навчально – методичних матеріалів та літератури. До послуг викладачів також, читальний зал, навчально–обчислювальний центр, під’єднаний до мережі Internet.

Для забезпечення студентів з інших міст житлом на період їх навчання коледж має гуртожиток. Місцезнаходження гуртожитку: м. Миколаїв, вул. Набережна, 25/3. Будівля має 5 поверхів, загальна площа  – 4307 м2, житлова – 1770м2 . Будівля повністю забезпечує потреби навчального закладу, відповідає санітарно-технічним нормам. На даний період житлова площа на одного студента становить 9,73м2 .

В коледжі є дві спортивні зали, два спортивних майданчика (загальна площа 648м2), два буфети , одна їдальня, медпункт, актова  зала (площа 201,2м2), бібліотека  з читальною залою та книгосховищем.

Фінансування та матеріальне забезпечення коледжу здійснюється за рахунок коштів державного та спеціального фондів бюджету.

Основними завданнями та напрямами діяльності Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури  є:

–   розвиток коледжу як регіонального освітнього і наукового центру підготовки кадрів для будівельного виробництва, науки, освіти, культури, економічної і соціальної діяльності;

–   підвищення рівня кадрового потенціалу коледжу;

–   створення системи поточної перспективної оцінки ринку інтелектуальної праці;

–   відкриття нових спеціальностей з метою підготовки кадрів відповідно потреб ринку праці;

–   удосконалення нормативної бази коледжу, структури і методів управління та розвитку системи виховної роботи;

–   розвиток матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури коледжу.