Загальна інформація
Реєстрація

Розрахунково – конструктивних дисциплін

Методичні матеріали

-1024x650

1 Історичний розвиток комісії розрахунково- конструктивних дисциплін

Циклова комісія розрахунково-конструктивних дисциплін – одна з основних на відділенні напряму підготовки  0601 «Будівництво». Циклова комісія разом з іншими комісіями спеціальних циклів здійснює підготовку кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних і мобільних на ринку  праці, готових до подальшого професійного та особистісного розвитку, вирішуванню державних завдань, та володіють сучасними знаннями.

 Величезний внесок у розв’язку завдань, поставлених перед комісією, у різні роки, внесли  Вареник Іван Григорович – директор Миколаївського будівельного технікуму, Воєводкін Василь Павлович- перший голова циклової комісії, викладачі Добринський Олександр Микитович, Савченко Віктор Іванович, Баштова Олександра Павлівна, Цуканов Вадим Михайлович, Скарлат Валентин Федорович.

В теперішній час в комісії працюють викладачі, яких ми по праву називаємо нашими ветеранами. Серед них особливо хочеться відзначити:

Усенок Лідію Василівну, яка очолювала циклову комісію майже 20  років;

Гаркушу Аллу Дмитрівну ,яка з 2002 по2012рік керувала денним відділенням підготовки  молодших спеціалістів і бакалаврів за напрямом «Будівництво»;

Бойлук Раїсу Іванівну;

Бринзу Галину Григорівну.

Успішно продовжують традиції, багато уваги приділяють підготовці фахівців викладачі циклової комісії:

Атланова Вікторія Георгіївна

Лунцев Сергій Васильович

Кобельчук Ольга Миколаївна

Басовская Валентина Миколаївна

Граматик Тетяна Миколаївна

 Циклова комісія розрахунково-конструктивних дисциплін здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд». а також бакалаврів будівництва за напрямом  6.060101 «Будівництво». До складу циклової комісії входить 9 викладачів . Голова циклової комісії – Гаркуша Алла Дмитрівна.

 Рівень кваліфікації штатних викладачів:  Усенок Л.В., Гаркуша А.Д., Бойлук Р.І- спеціалісти вищої категорії ,викладачі методисти; Бринза Г.Г. – спеціаліст вищої категорії, Граматик Т.М.-спеціаліст І категорії, Атланова В.Г., Басовська В.М-спеціалісти ІІ категорії, Кобельчук О.М., Лунцев С.В. – спеціалісти.

Відмітною рисою нашої  комісії є наступність поколінь.

 Практично все своє життя в коледжі працюють викладачі Усенок Лідія Василівна, Гаркуша Алла Дмитрівна, Бойлук Раїса Іванівна, Бринза Алла Григорівна. Вони навчають професії не тільки студентів, але й передають свій багатий педагогічний досвід молодим викладачам, троє з яких закінчили наш коледж і працюють тут після закінчення КНУБА, ОДАБА. Циклова комісія надає їм допомогу в роботі, за кожним закріплений наставник. Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням рівня професійної майстерності. Викладачі так само працюють над темами по самоосвіті.

 Тема методичної роботи в 2012-2013 навчальному році: «Реалізація змісту освітніх програм спеціальності шляхом інформатизації УМК дисциплін, впровадження інформаційно-комунікаційної освітньої технології».

 Вирішуючи методичну проблему, викладачі працюють над створенням  електронних учбово-методичних комплексів дисциплін, до складу яких входять  тематичні мультимедійні презентації, тестові завдання та електронні конспекти.  Починаючи з 2 курсу студенти вивчають САПР AutoCAD, комплекс Ліра з розрахунку будівельних конструкцій і активно використовують їх надалі освітньому процесі.

 

Викладачі циклової комісії так само приділяють великої увагу практичної спрямованості навчання, організувати зустрічі з фахівцями будівельних організацій міста, відвідування будівельних об’єктів і виставок.

 2  Мета та задачі комісії

 Будівництво є однією з найважливіших галузей господарства, яка забезпечує розширене відтворення основних фондів держави. Йому належить ведуча роль в прискореному розвитку основних виробничих фондів, зміцненні матеріальної бази сільського господарства, планомірному освоєнні природних ресурсів, розвитку мережі автомобільних і залізничних шляхів, здійсненні широкої програми підвищення добробуту громадян, яка охоплює споживання і житло, культуру і відпочинок, умови праці та побуту. Будівництво в Україні передбачає охорону і відтворення навколишнього середовища, створює передумову для економічного розвитку держави.

 Основна мета циклової комісії – підготовка молодших спеціалістів  і бакалаврів будівельного профілю, які спроможні виконувати розрахунки та конструювання будівельних конструкцій з урахуванням особливостей роботи матеріалу і окремих конструктивних елементів.

Студенти вивчають особливості роботи матеріалу і розрахунок окремих елементів, знайомляться з методикою розрахунку конструкцій, що працюють під різними впливами, розглядають питання  компоновки  будівель споруд з вивченням основ їх розрахунку і проектування.

Методологічною основою роботи комісії  є метод пізнання теоретичних основ дисциплін, що вивчаються, в тісному зв’язку з задачами навчання і практики будівництва, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі будівництва у відання справи будівництва незалежної України.

Задачі , що стоять перед будівельниками полягають в значному підвищенні темпів капітального будівництва, дисципліни праці, відповідальності робітників всіх рівнів за доручену справу. Через це найважливішим завданням при вивченні дисциплін  циклу є підготовка фахівців, рівень професійної підготовки і загальнополітичного світогляду , який відповідав би вимогам часу. Професійне призначення фахівців будівельників встановлене кваліфікаційними характеристиками, вимоги яких покладені в основу при складанні робочих програм дисциплін циклу.

Успішному вивченню дисциплін в значній мірі сприяє постійне удосконалення учбової і учбово- методичної роботи, а саме:

- інтенсифікація учбового процесу шляхом впровадження прогресивних методів навчання

- широке використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки;

- підвищення рівня навчально- методичних матеріалів і методичних посібників для розвитку більшої самостійності і підвищення відповідальності студента за прийняте рішення;

- виконання курсових проектів і розрахунково-графічних робіт за індивідуальними завданнями, які сприяють розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців;

- удосконалення методів позааудіторної роботи.

 Напрямки роботи циклової комісії:

 – Організація навчальної роботи.

 – Аналіз і обговорення навчальних планів і типових програм, їх адаптація з урахуванням конкретних завдань  і специфіки навчального закладу.

 – Обговорення та затвердження учбово-плануючої документації та учбово-методичних матеріалів.

 – Систематичний контроль над навчальним процесом: виконання навчальних планів і програм, проведення контрольних і практичних робіт, іспитів, курсового та дипломного проектування.

 – Удосконалювання методик викладання навчальних дисциплін відповідно до сучасних вимог до підготовки конкурентоспроможного фахівця.

 – Впровадження сучасних педагогічних і інформаційних технологій в освітньому процесі.

 – Обговорення, рецензування, підготовка до видання та затвердженню учбово-методичних матеріалів, складених викладачами циклової комісії.

 – Проведення профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх установах середньої освіти (школах і ліцеях, професійно- технічних училищах) та серед робочої молоді.

  Дисципліни циклової комісії, що вивчають студенти при підготовці

молодших спеціалістів:

- теоретична механіка;

- опір матеріалів;

- будівельна механіка;

-інженерна геологія;

-основи розрахунку будівельних конструкцій;

бакалаврів:

- теоретична механіка;

- опір матеріалів;

- будівельна механіка;

-інженерна геологія;

-інженерні вишукування, підготовка і захист теріторії;

-металеві конструкції;

-залізобетонні і кам’яні конструкції;

- конструкції з дерева і пластмас;

- основи і фундаменти;

- випробування і експлуатація будівельних конструкцій, оцінка технічного стану будівель та споруд, методи обстеження.

  Вимоги до рівня освоєння змісту дисциплін:

 Фахівець повинен:

знати:

-основні фізико-технічні властивості матеріалів і їх вплив на роботу будівельних конструкцій;

- особливості роботи і розрахунку будівельних конструкцій при різних напружених станах;

- основні положення розрахунків будівельних конструкцій за граничними станами;

- відомості про переваги попередньо напружених конструкцій;

- питання роботи і розрахунку з’єднань елементів будівельних конструкцій;

-правила проектування основних видів будівельних конструкцій (плит, балок, ферм, колон, фундаментів);

- основи компоновки промислових будівель і проектування елементів каркаса;

- тенденції розвитку і удосконалення конструктивних форм будівельних конструкцій будинків і споруд.

уміти:

- орієнтуватися в нормативній, технічній і навчальній літературі;

- розробляти ефективні проектні рішення, що відповідають вимогам перспективного розвитку галузі;

- правильно оцінювати переваги та недоліки різних видів будівельних конструкцій;

- кваліфіковано проводити розрахунки будинків, споруджень і фундаментів.

володіти:

- методами та прийомами розрахунків і проектування основних конструкцій будинків і споруджень (згинальних, стиснутих, розтягнутих), заснованими на використанні сучасних методів.

 3  Досягнення комісії

 Для успішної підготовки фахівців, підвищення якості знань студентів викладачами циклу проводиться велика робота з комплексного методичного забезпечення спеціальності по предметах циклу, використовуються сучасні освітні технології, зокрема дистанційне навчання. Постійно проводяться тижні циклової комісії, де на відкритих уроках, конференціях, відкритих позакласних заходах студенти поглиблюють свої знання. Під керівництвом викладачів циклу студенти постійно беруть участь у роботі науково-практичних конференціях студентського наукового суспільства коледжу.

Випускники коледжу продовжують навчання на кафедрах металевих та дерев/яних  та залізобетонних і кам/яних конструкцій в ОДАБА, КНУБА, ДонДАБА, ХДАБА. Багато з них продовжують навчання в аспірантурах і працюють на кафедрах вищих навчальних закладів:

Чернєва ( Заворотня ) Олена Станіславівна – кандидат технічних наук, кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій ОДАБА;

Сморкалов Дмитро Володимирович –асистент  кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій КНУБА;

Бондаренко Анастасія Сергіївна –асистент кафедри гідротехнічного будівництва ОДАБА

Багато хто з випускників коледжу  після закінчення вузів займають високі посади в будівельних організаціях України та працюють за кордоном.

P9141753-1024x768

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Цей пост має 0 Коментарів

Залишити коментар