Загальна інформація
Реєстрація

Розробка програмного забезпечення.

Напрям підготовки 050103 «Програмна інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший-спеціаліст

Спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

 Областю професійної діяльності випускників за даним напрямом є проектування та розробка програмного забезпечення для інформаційно-обчислювальних систем різного призначення. До об’єктів професійної діяльності відносяться програмні проекти, програмні продукти, процеси життєвого циклу програмного забезпечення. Випускник за час навчання готується до таких видів діяльності, як аналітична, проектна, технологічна, виробнича.

 Випускники напряму «Програмна інженерія» користуються широким попитом в області застосування інформаційних технологій для будь-яких підприємств і організацій. У сферу їх компетенцій входить як проектування та розробка інформаційно-обчислювальних систем, так і впровадження готових широко відомих програмних продуктів і рішень, а також супровід програмно-інформаційних систем різного масштабу і призначення.

 Кожен наш студент має можливість індивідуально реалізувати свої здібності і по закінченню коледжу безкоштовно продовжити навчання у Київському національному університеті будівництва і архітектури та Національному університеті кораблебудування ім.адм.Макарова.

 На відділенні напряму «Програмна інженерія» висококваліфікованими викладачами циклової комісії напряму 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за напрямом 050103 «Програмна інженерія» (ліцензія серія АГ №508433 від 17.05.2011).

 Основний зміст спеціальності складають наступні дисципліни, що викладаються цикловою комісією:

– Основи програмної інженерії;

– Основи програмування та алгоритмічні мови;

– Об’єктно-орієнтоване  програмування;

– Інструментальні засоби візуального програмування;

– Алгоритми та структури даних;

– Бази даних;

– Конструювання програмного забезпечення;

– Архітектура комп’ютера;

– Операційні системи;

– Проектний практикум;

– Організація комп’ютерних мереж;

– Людино-машинний інтерфейс;

– Комп’ютерна анімація та ін.

Адреса: МБК КНУБА, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 2, ауд. 120,121.

тел.: 37-51-39

сайт відділення www.mbkpi.com.ua